Saturday, February 16, 2013

چاپ اسکناس بدون پشتوانه برای پرداخت "عیدانه" با حکم حکومتی! چه شود!؟
پرداخت "عیدانه" و طلب "پیمانکاران" از دولت با دست درازی به صندوق توسعۀ ملی که مجلسیان اصرار دارند به دستور رهبری صورت می گیرد و دولت در پرداخت آن نقشی ندارد. ختم تقلب و کلاهبرداری از فقرا و فرودستان با حقوق های ثابت است.

برداشت از صندوق توسعۀ ارری که خالی است، چاپ اسکناس بدون پشتوانه محسوب می شود و مسابقۀ مجلس و رهبری برای ربودن گوی رقابت از دولت احمدی نژاد در این کلاهبرداری بزرگ بسیار دیدنی و آموزنده است.

آخر و عاقبت زاغی که بخواهد راه رفتن کبک را تقلید بکند معلوم است ، ولی باید منتظر بود و دید آخر و عاقبت کسانی که از احمدی نژاد به عنوان "الگو" در تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی و عوامفریبی "تقلید" می کنند، چه خواهد شد!؟

No comments:

Post a Comment