Sunday, February 10, 2013

سیدعلی تمام شده است. زنده باد جمهوری و حکمت سبز
رهبری فردی "خامنه ای" و "بختکِبیت (+، که مهمترین عاملِ "نقیض" حاکمیت مردم هستند! مسئولیتِ مستقیم همهء نابسامانی ها در عرصهء ملی را برعهده دارند و همۀ فلاکت ناشی از نکبت دولت کودتا به توهمات رهبری فردی خامنه ای مربوط است!
شتابِ حرکتِ عینیِ اقتصاد ایران به سمت اقتصادِ دوران "کهن سنگی" و "اَبَر تورم" ناشی از آن نیز، که اینروزها رصد کردن آن ، کارِ چندان مشکلی نیست، پایان رهبری فردی خامنه ای را رقم زده است.
در واقع سید علی تمام شده است.
جامعۀ مدنی باید به جمهوری و حکمت سبز بازگردد

No comments:

Post a Comment