Wednesday, May 15, 2013

سیزده بدرِ 24 خرداد، می آییم! با شناسنامه یا بدون شناسنامه؛ «با رشد اقتصادی منفی، بیکاری، فقر و فحشا که تا درب خانۀ خودت هم رسیده چه خواهی کرد»؟
اسیر گرفتن مصلحین اجتماعی، سرِگردنه گیری، مال خود کردنِ ثروت های ملی و دزدی از سفره های شهروندان به پایگاه اجتماعی نیاز ندارد! ولی بنظر می رسد محدودیتِ دائمی بودن داشته باشد. حکومت های استبدادی برای اینکه بتوانند ادامۀ حکومت خود را تضمین بکنند با این پدیده آشناتر هستند!
مطالعۀ طول عمر حکومت های استبدادی نشان دهندۀ این واقعیت است که آنها؛
-           به ایدئولوژی تحمیق،
-           به طبقه ای از اشراف و یا خواص بیگانه با اندام های جامعه،
-           ویا به وابستگی به قدرت های خارجی،
نیاز دارند.

سئوالی که سرانِ از هم پاشیده شدۀ کودتای مرده، با دادن چهار تیم رقیب انتخاباتی،
1-         لنکرانی ، برای تیم مصباح یزدی که سهم خود را از تعریف و تفسیر خواب های کودتا می خواهد،
2-         مشایی و تیم احمدی نژاد که در نقش حمال و محلل کودتا 8 سال زحمت کشیده و الحق باید سهم بیشتری داشته باشد،
3-         جلیلی، نامزد بختکی که قدرت رهبری فردی را در 8 سال گذشته مصروف به اجرای برنامه های کودتایی کرده و مسئولیت مستقیم فلاکت مردم را بر عهده دارد،
4-         ولایتی، حداد و قالیباف که امروز، نظر رهبری به آنها – اندکی بیشتر - نزدیک تر است،
باید به آن جواب بدهند، ساده است:
سیاست های عریان "کودتایی"! که حتی اجتماع بیش از 3 نفر را در هیچ جزئی از زندگی از ورزش، تا تجارت و از سینما تا سیاست، غیر مجاز می دانند، چند سال می توانستند به چپاولِ "ادامه دار" ادامه بدهند؟

جواب این سئوال سهل ممتنع است؛ جامعۀ مدنی بیشتر و بهتر از هر تحلیلگری می داند که؛
-           چه لذتی دارد، "مشارکت" در شب چهارشنبه سوری، سیزده بدر، کمپ های کوهنوردی و اکیپ های دشت گردی! (که زیر نظارتِ خشمگین ، سپاه و بسیج و نیروی انتظامی برگزار می شود!)
-           چه گرامی است، "شادی" وقتی صدای ضبط صوت ماشینت را بلند می کنی و بی توجه به طرف مقابل که آنرا ممنوع کرده است، دور دور می زنی."

براین سیاق است که آماده می شویم برای "سیزده بدرِ 24 خرداد"؛ موضوعِ حضور فعال در روز انتخابات – چه رای داده باشی، چه نداده باشی – ابراز و اعلامِ این سئوال است که:
 جریانی که در 8 سال گذشته و با بالاترین درآمد های نفتیِ تاریخ برای ادارۀ کشور حتی یک قدم مثبت نتوانسته است بردارد! در 4 سال آینده و با تحریم ها، تهدید ها و تحدید جامعۀ بین المللی و بدون حمایت "ما"، "چه معجزه ای" می تواند بکند؟

پیامِ "سیزده بدر 24 خرداد" حضور فعال در انتخابات "با" شناسنامه (برای کسانی ک رأی خواهند داد) و یا "بدون" شناسنامه (برای آنهایی که رای نخواهند داد)، ساده است:
من رأی خودم را میدهم! و تو هر برداشتی دلت می خواهد از آن بکن! «با رشد اقتصادی منفی، بیکاری، فقر و فحشا که تا درب خانۀ خودت هم رسیده چه خواهی کرد»؟

25 اردیبهشت 29

No comments:

Post a Comment