Tuesday, May 21, 2013

آرایش سیاسی در شطرنج انتخابات؛ هاشمی در "قلعۀ کوچک" دست بالا را گرفته! و... گارد کودتا باز است! حرکت بعدی چیست؟

آیا "ائتلاف" هاشمی - خاتمی برنامۀ پیروز را ارائۀ خواهد داد؟

مهره های سیاه در صفحه، فاقد "سرباز" – که بشود وزیر کرد – و در موقعیتی هستند که وزیر (بخوان احمدی نژاد) شاه سیاه را در موقعیتِ "آچمز" نگهداشته است. سرداران کودتا نیز هریک سازِ خود را می زنند. در حالیکه مهره های سفید در آرایش کامل قرار دارند، خاتمی در موقعیت برنامه ریزی و هاشمی در قلعۀ کوچک هستند. 8 سرباز و مهره های هدفمند در جایگاهِ مناسب! بازی ادامه دارد...
در 48 ساعت آینده آرایش سیاسی جدید برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام می شود. 20 روز برای ارائۀ برنامۀ ائتلافِ هاشمی-خاتمی زمان کمی نیست. مردم حق دارند از مسئولین فلاکتِ 8 سال گذشته، کارنامه و برنامه مطالبه بکنند و دست بالا را باید در "نبردِ برنامه ها" جستجو کرد.
بازی ادامه دارد...

1 خرداد 92

این طرح نقش بر تحلیل های زیر تکیه دارد:

No comments:

Post a Comment