Wednesday, November 21, 2012

علی خامنه ای با تقاضا از مجلس برای توقف سئوال از رئیس جمهور، مسئولیت بی واسطهء همهء مشکلات کشور را می پذیرد؟
بر اساس تحلیلی که در 20 آبان درمورد موقعیت روحانیت و بویژه رهبری فردی علی خامنه ای ارائه شده، ایشان می تواند با قبول مسئولیت کوتاهی های انجام شده در ادارهء مملکت با استعفا و بازگشت به حوزهء علمیهء قم در «مهار فلاکت ناشی از حاکمیت باندهای مافیائی در زیر مسئولیت ایشان» هنوز آدم مفیدی باشد.

تقاضای علی خامنه ای از مجلس برای توقف سئوال از رئیس جمهور به عنوان «قبول بی واسطهء مسئولیت همهء مشکلات کشور توسط شخص ایشان» ارزیابی می شود.

قدم بعدی کناره گیری علی خامنه ای از قدرت سیاسی و بازگشت به نتیجهء انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 است!

تعلل در این مهم جایز نیست!

1 آذر 1391


مطالعه یادداشت های ذیل توصیه می شود:
No comments:

Post a Comment