Friday, November 30, 2012

اعتصاب غذا در زندان «تاکتیک» یا « استراتژی»؟ آیا اعتصاب غذای نسرین به اهداف خود نرسیده است؟


به رضا خندان! و دوستداران نسرین ستوده!

رهبری "جنبش سبز مردم ایران" بر اصولی منطقی و استوار قرار گرفته است.

"خرد جمعی" فعالین سیاسی - که با اعتقاد خدشه ناپذیر به "مسالمت آمیز" بودنِ راه های تحقق "مطالباتِ" مردم ایران، این جنبش را هدایت می کند - وابسته به توانائی ها و کاستی های هیچ کسی نیست؛ و حتی مطابقِ نطر صریح میرحسین موسوی و مهدی کروبی صلاح نیست ابعاد جهانشمول "جنبش سبز مردم ایران" در محدودهء محدودیت ها و قابلیت های ایشان نگهداشته شوند!

در دهکدهء به شدت کوچک شدهء دنیای امروز راه های مشاوره و تصمیم سازیِ، که:

1-       قرار نیست در تقابل و ستیز با اصول غیر قابل تغییر طبیعت باشد؛
2-       مقرر است بر اساس علوم شناخته شده در جوامع بشری و متکی بر تجارب ملل دیگرباشد؛
3-       "خرد جمعی" معیار قابل قبول برای چهارچوب ساختاری آن بوده و این مهم مورد توافق پیشگامان جنبش هست؛
نباید به محدودیت های اعمال شده از جانب "رقیب" وابسته باشند.

درخصوص موضوع اعتصاب غذا و تجاربی که در این خصوص به دست آمده است، نیز قواعد بالا می تواند جاری باشد و موضوع مبارزه با تاکتیک اعتصاب غذا می تواند و باید بر اساس "کف" و "سقف" مطالباتِ فعالین، مدیریت گردد.

ما در شرایطی بسیار ویژه و با "چشم باز" باید بتوانیم سلامت و امنیت زندانیان سیاسی را مراقبت کرده، از هرگونه اعمال فشار غیرقانونی بر آنان جلوگیری کنیم و به همین دلیل است که پیشگامان و کادرهای مسئول شبکه های اجتماعی سبز مسئولیت هدایتِ اتخاذِ صحیحِ «تاکتیک ها» و چگونگی پیشبرد آنها در جهت «استراتژی» را بر عهده دارند.

رعایت این اصول مبارزاتی و تشدید مشارکت هرچه بیشتر فعالیت در ارتقاء سطح "خرد اجتماعی" هم اکنون موضوع روز جنش سبز است. برای اینکه رقیب دچار این توهم ابلهانه نشود که:

1-       با حصر وزندان کردن رهبران اجتماعی سبز می تواند "جنبش" را محدود نماید؛
2-       با عدم پاسخ گویی به خواسته های مبارزین می تواند آنها را وادار نماید به خودشان صدمه بزنند؛
لذا، لازم است در اتخاذ تاکتیک و رعایت اصول استراتژیک جنبش «قدرتِ "خرد جمعی" مبارزین به نمایش گذاشته شود».

در مورد اعتصاب غذای "بانو نسرین ستوده" نیز رعایت این اصول، موجب ارتقای سطح مشارکت در رهبری جنبش سبز بوده و می تواند به نمونهء قابل ذکر در این خصوص تبدیل گردد.

به نظر این قلم:
«اعتصاب غذای نسرین به همهء اهدافِ ممکن که می شد برای آن در نظر گفت رسیده و دنیا و مردم زحمتکش ایران به روشنی پیام نسرین را دریافت کرده و حکم محکومیت سیستم قضائی در ایران - به دلیل بی توجهی به خواسته های یک مادرِ دربند تا حدی که اعتصاب غذای اعتراضی ایشان حتی بتواند سلامتی این مادر را از بین ببرد - صادر کرده اند!»

قدم بعدی در این اعتصاب غذا «اعلام حقانیت بدست آمدهء نسرین با تاکید بر نامشروع بودنِ اقدامات سیستم قضائیِ حاکم و پایان دادن پیروزمند این اعتصاب است». 

پیشنهاد می شود ادامهء مسیر مبارزاتی نسرین به سمت استفاده از این "حقانیت" و "پیروزیِ" بدست آمده، حرکت نماید.

پایان اعتصاب غذائی که می تواند اساس سلامت نسرین را – مطابق دلخواه زندانبانان – با خطر روبرو نماید و گذر از این مرحله به مرحلهء بعدیِ اعلام مطالباتِ بیشتر، روش درست است.

رضا جان!  
همراهِ عزیزِ نسرین!

با این نوشته و اعلام اینکه «دنیا و مردم زحمتکش ایران پیام دادخواهی نسرین را شنیده اند!» و این انتقال آگاهی بزرگترین پیروزی ممکن برای دستیابی در این لحظه می باشد! از شما خواسته می شود از نسرین بخواهید به اعتصاب خود با پیروزی پایان داده، فاز جدید مبارزاتی در "بند" را که همانا «وحدت عمل و اعلام مواضع انسان دوستانهء ایشان و همبندی هایشان است»، را در مرکز توجه تحرکات بعدی قرار دهند.

سلامت نسرین برای ادامه مبارزه، "اصلی" است که نمی توان از آن چشم پوشید!

مشتاق! منتظر دریافت خبرِ رسیدن پیام به نسرین خواهیم بود! 

No comments:

Post a Comment