Monday, December 24, 2012

یک سئوال از نمایندگان مجلسِ انتصابی در آخرِ «جلسهء غیر علنی در مورد بودجهء 92» در روز سه شنبه(فردا): «شما در خانواده جوان ندارید»؟
1-       «جنبش سبز مردم ایران ضمن اینکه راه های بازگشت و اصلاح امور را برای هیچ شخصی بسته نمی داند، کلیهء خلاف های حکومتی در 34 سال گذشته را نیز در رصد داشته و در این خصوص هیچ نکتهء پنهانی در خصوص پرونده های زیر بغل احمدی نژاد نزد مردم وجود ندارد.»
2-       «معلومات روشنی در خصوص اقدامات تخریبی تیم احمدی نژاد نزد دانشمندان جنبش سبز وجود دارد که امکان ادامهء حکومت فعلی را عملاً غیر مقدور کرده و هنوز ابعاد آن توسط رهبری فردی خامنه ای و همراهان ایشان شناخته نشده است.»
با توجه به دو گزارهء بالا و تاکید بر مطالبهء اصلاح امور مملکتی با مسالمت آمیزترین راه های ممکن و تاکید بر اینکه:

-          اعلام عدم کفایتِ احمدی نژاد و سلبِ فوریِ قدرت از دولتِ کودتایِ شخصِ خامنه ای که نظرشان به نظر ایشان نزدیک تر بود. برای حل مشکلات و فلاکتی که بر سر کشور آمده است، به هیچ وجه کافی نیست.
-          بلکه پایان دادن به حصر رئیس جمهور منتخب انتخابات 88 و یاران ایشان! و آزادی فوری و بلاشرط مصلحین اجتماعی از زندان ها - که حتی کوچکترین نافرمانی مدنی نیز در پرونده های آنان وجود ندارد – و تنها اتهام آنها «بیان واقعیت های سرکوب نهادهای کار و ادارهء ساده ترین امور کشوری – حتی سپاه -  توسط نادانی و توهماتِ احمدی نژادی و توطئهء "مصباحیه" بوده است»، پایهء دوم آن است!
با سئوالِ خانواده و فرزندان جوان نمایندگان انتصابی خامنه ای در مجلس فعلی همراه هستیم که: «چگونه می توانید حداقل های حق حیات آبرومندانهء شهروندان و حتی اعضاء خانوادهء خود را با تحمل اثرات "بختکی" بنام احمدی نژاد و تشکیلاتِ مخوفِ مصباحیه نادیده بگیرید»؟

دوشنبه 4 دی ماه 1391

در این موضوع، مطالعهء یادداشت های ذیل توصیه می شود:

No comments:

Post a Comment