Wednesday, December 12, 2012

اسب “تروای” اقتصاد در پادگان های سپاه و فصل حساب کشی از اعتبارات دریافتی سپاه از دولت /علی لاریجانی بوی کباب شنیده انددر بیانات علی لاریجانی در خصوص فعال شدن بیشتر قرارگاه خاتم در خصوص دعوت از سپاه برای باز کردن گره های اقتصادی هیچ نشانه ای از "هوشمندی" نمی توان سراغ گرفت!( اینجا بخوانید )

غلی لاریجانی هنوز متوجه نشده اند که تیم احمدی نژاد در فاز «حساب کشی اقتصادی» وارد شده و سربازان ایشان در حال خروج از اسبهای "تروائی" هستند که «می خواهند بدانند، حداقل 400 میلیارد دلار از درآمد های نفتی 8 سال اخیر که در اختیار "سپاه" و "بیت رهبری" قرار داده شده، کجا رفته است»!؟

این درست است که «احمدی نژاد با واگذاری میلیاردها دلار پروژه های عمرانی و بازرگانی به قرارگاه خاتم و سپاه؛ و با باز کردن میدان فعالیت های اقتصادی این نهاد - حتی در عرصهء بانکداری - در 10 سال اخیر "افسار" اداره سپاه را بطور کامل در اختیار داشته است»! ولی از این میزان هوشمندی برخوردار بوده که بداند، دارد اسب "تروای" اقتصاد را به داخل پادگان های سپاه نفوذ می دهد. - صد البته، این تاکتیک در خصوص "بیت خامنه ای" نیز به عنوان نهاد اصلی قدرت در ایران توسط تیم احمدی نژاد پیاده شده و امروز شاهد حضور  اسب "تروای" اقتصاد در "بیت" نیز هستیم -

لیکن تیم احمدی نژاد «گرفتن سواری مجانی – به خرج جیب مردم ایران – از این دو نهاد "نظامی" و "امنیتی" را در نظر داشت» و این پروژه را با موفقیت نبز به انجام رسانده است. این تیم می دانست که در دوران درآمدهای افسانه ای نفتی می تواند از این طریق "عنان اختیار" قدرت در ایران استبداد زده را دراختیار بگیرد و حتی «تضمین تداوم حضور در قدرت برای تیم خود را نیز در سالهای پس از ریاست جمهوری 8 سالهء احمدی نژاد را نیز تامین نماید».

و اما...دعوت علی لاریجانی از سپاه و قرارگاه خاتم برای دخالت در رونق اقتصادی در شهر و روستاها را به هر دلیلی که صورت گرفته باشد. می توان به عنوان دریافت نمرهء قبولی در امتحان «فرضآنگی» ایشان منظور داشت!(فرضآنگی را اینجابخوانید)

ایشان هنوز هم متوجه نشده اند که سرداران میلیاردها دلاری سپاه و فرماندهان مستقر در "بیت" این روزها به دلداری و "سوراخ موش" با آدرس مطمئن نیاز دارند و در موقعیت حمایت از "کاندیداتوری" علی لاریجانی نیستند!
23 آذر 1391

پی نوشت:
یادداشت های ذیل می توانند به حلقهء نزدیکان خامنه ای - از جمله علی لاریجانی – این اطمینان را بدهند که جامعهء مدنی و جنبش و شبکه های سبز مردم و جوانان ایرانی همهء نا گفته های تیم احمدی نژاد را در "رصد" دارند و با دادن امتیازات ویژه به تیم احمدی نژاد «امنیت روحی و روانی مافیای فساد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ایران امروز» قابل تامین نیست!

No comments:

Post a Comment