Tuesday, December 25, 2012

تهیج افکار عمومی، ترساندن خامنه ای و پنهان کردن خبرهای واقعی/ فرقه «مصباحیه» ترسیده، ولی به کهنه افکارِ "مصباح" امیدوارند! برنامه بعدی چیست؟
مصباح در پیشواز 9 دی تاکتیک های کهنه شدهء تهیج افکار عمومی، تهدید خامنه ای و سرِکار گذاشتن افکار عمومی را دوباره کلید زده است. خبرهای تولید شده توسط «مصباحیه» که ارزش خبری واقعی همهء آنها در جمع جبری مساوی صفر هست را به اختصار در گزاره های امروز ببینیم:

-          مصباح : «فکر می کنند انتخاب کردن "حق مردم" است.»، «حذف ولایت فقیه برنامه مخالفین است.»
-          الهام: «خامنه ای از سقوط احمدی نژاد جلوگیری کرد.»، «گفتمان رهبری به گفتمان ما نزدیک تر است.»
-          احمدی مقدم: «خامنه ای گفت برخورد با 40 نفر با شما ، برخورد با موسوی و کروبی با من.»
-          احمدی مقدم: «کتک زدن در بازجویی انجام می شود. بعد از آن نه.»
-          احمدی نژاد در اهواز: «کسی نمی تواند با سرکوب مردم به حکومت ادامه بدهد.»
-          محسنی اژه ای: «از رئیس جمهور خواسته ایم لیست 300 نفر را بدهند.»
در میان خبرهای تولید شدهء «مصباحیه» خبر محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه از رئیس جمهور خواسته ایم «بدهکاران بالای یک میلیارد تومان را معرفی بکنند» جالبترین خبر از این دسته خبرهاست. چراکه در لفافه فعالین اقتصادی مستقل را "تهدید" می کند.(توضیح اضافه اینکه در زمان سلطنت پهلوی امکان تهیهء بدهکاران بالای 50 میلیون تومانی مقدور نبود، در شروع دولت نهم حمله به فعالین اقتصادی و سرکوب آنها با لیست کردنِ وام های 500 میلیون تومانی شروع شد.) ایشان چوب 300 نفر – که حداقل بدهی هر یک از آنها به سیستم بانکی بالای 100 میلیارد تومان است – را طوری بلند کرده اند که همهء فعالین اقتصادی (با بدهی بانکی بالای یک میلیارد تومان و فعالیتِ سالم اقتصادی) را هم بترساند!

خبر واقعی که امروز «مصباحیه» سعی کرد پنهان نگهدارد، اثرات تورمی "توهماتِ" سخنرانی احمدی نژاد در صدا و سیمای میلی بود. ("توهماتی" که بنظر احمد توکلی یعنی «بنزین 5000 تومان» و یا در بیان باهنر یعنی «نان سنگک 15000 تومان»!)

در روزهای آتی خبرهای تهیج کنندهء افکار عمومی از این جنس زیادتر خواهیم شنید و رسائی ها و کوچک زاده ها به خون خواهی ستار بهشتی ها بلند خواهند شد.

-          ایجاد "های و هوی" اضافی؛
-          آزار و تهدید فعالین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛
-          ترساندن خامنه ای! و...
محورِ اصلی اقدامات تبلیغیِ تیم احمدی نژاد و تشکیلات مصباحیه خواهند بود.

و ... اما! نکته اینکه جامعهء مدنی نسبت به اقدامات این «بختک» که بر زندگی ایرانی خیمه زده است، کنشی هدفمند نشان میدهد. همان رفتار "سبزی" که تا امروز تعادل روحی و روانی آقایان را به بازی گرفته است! 

No comments:

Post a Comment