Thursday, January 17, 2013

رصد تحولات در خطوط مقدم جنگ روانی:1- صدور احکام خارج از نوبتِ محسنی اژه ای! 2- همراهی صدا سیما با احمدی نژاد د ر مقابل مجلس! 3- انتخابات صنفی نظام پزشکی در چنبرهء تائید صلاحیت!؟
عملیات جنگ روانی با اسم رمز «انتخابات آزاد در خرداد 92» با فرمان مستقیم از 19 دی ماه 91 آغاز شده است. استراتژی این جنگ اجرای عملیات «چماق و هویج» با نشانه گذاری افقِ خرداد 92 است. برای نشان دادن لیاقت دریافت هویج یا چماق فرصت کافی برای منتقدین در نظر گرفته شده و جبهه های:
1-       صدور احکام خارج از نوبتِ محسنی اژه ای (سخنگوی تشکیلات مصباحیه!) برای موسوی و کروبی؛
2-        همراهی صدا و سیمای ضزغامی با فراکسیون پایداری و محمود احمدی نژاد در مقابل اکثریت نمایندگان منصوب رهبری در مجلس؛
3-       و... موج رد صلاحیت پزشکان کاندیدا برای انتخابات صنفی نظام پزشکی؛
به عنوان مهمترین عرصه های عملیاتیِ رصد شدهء این جنگ، در هفتهء منتهی به پایان دی ماه است.

ضمن تاکید براین نکتهء اساسی که در مقابل جنگ روانی و بمباران های آن که به منظور برهم زدن «ثبات رای» و «سلامت روانی» جامعهء مدنی مورد استفاده قرار می گیرند؛ مناسب ترین روش مقابله، «حفظ سلامت فکر» در میان منتقدین است. می توان به جامعهء مدنی توصیه کرد که تحرکات تشکیلات مصباحیه را زیر نظر داشته و البته در عرصهء عمل اجتماعی «نادیده» بگیرند!
امری که در یک سال گذشته به خوبی از طرف جامعهء مدنی سازمان داده شد و برنامه های:

-          حذف علی لاریجانی از مجلس انتصابی در حوزهء انتخابی قم؛
-          حذف علی مطهری از انتخابات دور دوم مجلس در اردیبهشت ماه؛
-          رویای ریاست حداد عادل و تشکیل هئیت رئیسه مجلس با حضور عواملی چون حسینیان، رسایی و کوچک زاده؛
-          و...
توسط مجموعهء بضاعت باقی مانده در صفوف جامعهء مدنی به نحو احسن کنترل و خنثی شد.

برای هفته های آتی نیز همان درایت – قدری بیشتر و قوی تر هم می تواند مورد انتظار باشد – از جامعهء مدنی مورد انتظار است.
پاتک جامعهء مدنی در مقابل اقدامات تشکیلات مصباحیه بسیار روشن است و می توان با صلابتِ رفتار در خصوص:

-          بسیج افکار عمومی و جامعهء جهانی برای پاسخگویی سیستم کودتا در مقابل حصر غیر قانونی رهنورد، میرحسین و کروبی؛
-          روشنگری بیشتر آن بخش قابل توجه از نمایندگان مجلس که آگاهی و یقین کامل دارند که در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هیچ نوعی از مصلحت اجتماعی وجود ندارد؛
-          و اقدام هماهنگ جامعهء پزشکی در دفاع از حقوق حداقلی و صنفی خود و کنار زدن دخالت های ایذایی «تشکیلات  مصباحیه» در انتخابات صنفی آنان؛
آرامش لازم برای رصد کردن برنامه های آتی «تشکیلات مصباحیه» را تقویت نمود!
30 دی ماه 91

پی نوشت:
اول آنکه دوستان پزشک در جامعهء مدنی – اصولگرا، اصلاح طلب، سبز و مستقل – باید توجه داشته باشند که «تاریخ همیشه به یک قشر و یا یک صنف این فرصت را ارزانی نمی کند که بتوانند با دفاع از حداقل حقوق "صنفی" - برای حفظ  منافع خود و خانواده خودشان - مهمترین جبههء تعرض به حقوق جامعهء خود را نیز خنثی نمایند».
دوم اینکه خامنه ای می داند که سیستم رهبری فردی ایشان کشور را به ورطهء نابودی سوق داده ولی فرصت کمی برای استعفاء از رهبری فردی و بازگرداندن امور کشور به گردونهء مدیریت نسبتاً درست توسط عقلای قوم باقی است. ایشان هنوز هم می توانند در جهتِ برچیدن بساط «نکبت» - به معنی نقض دولت! – «از زندگی خود و خانوادهء خود دفاع کرده و در ختثی کردن مهمترین جبههء تعرض به حقوق جامعهء مدنی  همراه جامعهء مدنی باشند».
امری که می تواند «خیلی زود دیر بشود!»

No comments:

Post a Comment