Thursday, January 3, 2013

بازگشت به "جمهورِ مردم"! برای جلوگیری از توطئهء تحریم و جنگ! موسوی را برای تشکیل کابینهء نجات ملی وصدور فرمان عفوعمومی فرآبخوانیم

(بازخوانی یک راهکار عملی برای متوقف کردن نابودی های بیشتر در عرصه های اجتماعی و اقتصادی ایران امروز - این یادداشت در 19 مهر ماه 91 منتشر شده و هنوز در برگیرندهء راهی است که با غذرخواهی از مردم قابل پیاده شدن است.)

*** 

منطقهء خاورمیانه در مرکز تحولات سیاسی اساسی قرار دارد و نقش رهبری زایمان "دمکراسی" در منطقه بر عهدهء تکلیف مردم ایران است.
هیچ نیازی برای تحمل فلاکت بیشتر و انتظار برای رسیدن روزی که:

-          نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معین شده باشد؛(این نتیجه معلوم شده و خوب تر از بد هم بوده.)
-          کابینهء غیر همگون اسرائیل یک دست شود؛
-          آخرین بلوک های قدرت در منطقه توسط "رقبای ملی" ما به رهبری شیوخ همسایه(1) شکل بگیرد؛
-          و...
تا بتوانند ایران را بر سر ایرانیان ویران کنند؛ وجود ندارد!

شرایط اقتصادی مملکت قابل تحمل نیست. ما می دانیم بحران های موجود "دست ساز" یک توطئهء خانمان سوز است و "میلیارد ها دلار" از سرمایهء ملی در حساب های شخصی مسئولین حاکم در "صندوق خانه" های بی لیاقتی مدفون شده است.

جنگ زرگری دولت و رهبری و گربه رقصانی مجلس دست ساز – گردان پیاده نظامی از ماشین کودتا – فرصت های تاریخی رهبری در منطقه را به نفع رقبای ملی هدف گرفته اند.

افشای بی لیاقتی های حاکم نیز نیاز به 120 هزار سند بیرون برده شده از وزارت اطلاعات ندارد. وقتی 75 میلیون ایرانی سالها ستم و تحقیر را - با صبوری و درایت - با گوشت و پوست و "جان" خود تجربه کرده اند. سعی در دادن مدارک بیشتر برای توجیح افکار عمومی، مبنی بر بی لیاقتی و ظلم حاکم، می تواند توهین به شعور و خرد جمعی ایرانیان باشد. هیچ نکتهء  پنهان، از زندان،شکنجه، تجاوز،قتل، ترور و غارت اموال عمومی و ترس تا حد مرگ از "جمهور مردم" برای "خرد اجتماعی" مردم ایران وجود ندارد.

روشن است که بساط "رهبری فردی"  به دلیل "نفسِ" معیوبِ تولید و باز تولیدِ "دیکتاتوری" و تخریبِ سرمایه های ملیِ "رهبری" در جامعهء آرزومند ایرانی باید برچیده شود.  نمی توان قبول کرد که علیرغم عدم آشنائی روحانیون و نظامیان حاکم با دانش مملکت داری ، حداقل پنج نفر آدم عاقل در میان حاکمان امروز وجود نداشته باشد، که بدانند:

1-       وقت بازگشت به "جمهور مردم" است!
2-       باید به گروگان گیری آرای مردم پایان داد!
3-       باید «موسوی» رئیس جمهور منتخب انتخابات سال 88  را برای تشکیل کابینهء نجات ملی(2)؛
4-       و...  صدور دستور عفو عمومی فرآ بخوانیم.
همین امروز باید به بازی "موش و گربه" در ساختار حکومت خاتمه داد.


*****
شبکه های اجتماعی "سبز" با پیشگامی "جوانان سبز" که مدت ها است وظایف تاریخی خود را در مدیریت "جامعه مدنی" با جلوگیری از ایجاد مزاحمت های سیستم حاکم، بر عهده گرفته اند و به خوبی به انجام می رسانند.(اینجا) بر این امور نظارت خواهند داشت.

این نوشته  نه دعوت به “آشوب” است. نه حتی دعوت به مبارزه “سیاسی”!  دعوت به مبارزه اجتماعی است. (در مرحله ای از سازمان یابی که بیشترین  نمود آن “اعمال حاکمیت اجتماعی” و استقرار  “شبکه های اجتماعی سبز” خواهد بود)

در ضمن، این نوشته سندی است براینکه:
ما ایرانیان به دنیا و حاکمان و ماشین سرکوب آنها به روشنی اعلام کرده ایم که هیج ترفند پنهانی نزد ما ندارند؛ و ما می دانیم! چه چیزی برای همین امروز می خواهیم؛ و البته می دانیم! آنرا چگونه بدست خواهیم آورد.

"احدی"*  از دانائی ایرانی
19 مهر (مهرگان) 1391

(1) -  چگونکی مدیریت بر برداشت از میدان های مشترک نفت و گاز در خلیج فارس سند معتبری بر برنامه های اجرایی در این مورد است.
(2) - هیچ محدودیت حقوقی و قانونی برای اینکار وجود ندارد و بر اساس قوانین فعلاً جاری در کشور فقط کافی است به موضوع دستکاری در نتایج اعلام شدهء انتخابات 88 رسیدگی شود. 

(*) - هیچ اقیانوسی وجود ندارد، که از قطره قطره های آب تشکیل نشده باشد -

No comments:

Post a Comment