Thursday, January 3, 2013

کدام انتخابات؟چه کسی می تواند "تضمین" بدهد که در بهار 92 «آتش جنگ در منطقه» بدست "طرفین" افروخته نخواهد شد؟

برگزاری انتخابات خرداد 92 به موضوع محوری تبلیغات جناح حاکم تبدیل شده است.
-          روایت می شود که احمدی نژاد از خامنه ای خواسته است اجازه بدهند، انتخابات بین «موسوی و مشایی» برگزار شود.
-          رمرمه های نبود محدودیت برای کاندید شدن موسوی و کروبی هم از گوشه کنار شنیده می شود.(نمونهء بیانات کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از عالی ترین نمودهای این سیاست است.)
تجربهء کودتای 28 مرداد 1332 به ما یادآوری می کند؛ انتخاباتی که با راه انداختن «شورش گرسنگان» و ایجاد « خطر جنگ در منطقه» می توان از برگزاری آن صرف نظر کرد! جه فرقی می کند که «چه کسی کاندید آن باشد»؟ 

روایتی قدیمی در این خصوص و در ادبیات عامیانه داریم، که می گوید:
گفتی، قبول کردم؛ اصرار کردی، شک کردم؛ قسم خوردی فهمیدم دروغ است! 

No comments:

Post a Comment