Wednesday, January 16, 2013

ضرورت و «فوریت نادیده گرفتن ماشین کودتا و سازمان دادن نهادهای مدنی برای اعمال حاکمیت "جنبش سبز" و مردم»! - بعد از جلسهء چهارشنبه مجلس!هنوز رنج زلزلهء آذربایجان بر دوش مردم است


احمدی نژاد - رييس جمهورِ منصوب خامنه ای - امروز در جلسه اعلام مواضع در مجلس  با طرح 4 دستاورد مهم دولت های نهم و دهم، 4 توطئهء دشمنان خارجی، 4 برنامهء پیشنهادی و ارائهء 4 راهکار؛ 4 اقدامی که در 4 ماه آینده «موضوع هدایت فقر و فلاکت برای برهم زدن انتخابات خرداد 92» را به انجام خواهند رساند؛ رسماً کلید زد!
با توجه به مجموعهء اقداماتِ دولت، مجلس و قوهء قضاییهء منصوب آقای خامنه ای و این نکتهء اساسی که ایشان هنوز تصمیمی برای استعفا و شنیدن مطالبات مردم اتخاذ نکرده است.
«قبل از اینکه "نقضِ دولتِ" احمدی نژاد، موفق به اجرای برنامه های خود بشود.» با تاکید بر این واقعیت که «کَفتر کُشته پَراندن ندارد!» باید بر «ضرورت و فوریت نادیده گرفتن ماشین کودتا و سازمان دادن نهادهای مدنی برای اعمال حاکمیت "جنبش سبز" در ایران امروز» تاکید کرد.
27 دی ماه 1391

No comments:

Post a Comment