Tuesday, January 15, 2013

برنامهء «5 برابر کردن یارانه نقدی»؛ یعنی حذف پرداخت به اقشار متوسط و سربازگیری از لشکر بیکاران! این حرکت به سوی فاشیسم کلاسیک است؟
5 برابر شدن یارانهء نقدی که به عنوان یک ابزار تبلیغاتی از سوی احمدی نژاد ارزیابی شده و موضوع اقتصادی روز محسوب می شود. بر اساس واقعیت های موجود وتحلیل های مستقل صاحب نظران اقتصادی امکان عملیاتی شدن ندارد.

سرمقالهء جهان صنعت در 6 دی ماه به این موضوع اختصاص داشته که به دلیل اهمیت بررسی در جزئیات، عیناً در این یادداشت آورده می شود.


براساس این تحلیل و حتی منطبق بر نظر علی لاریجانی و باهنر هم هست. اگر بپذیریم امکان عملیاتی شدن طرح تبلیغاتی تیم احمدی نژاد وجود ندارد؛ اقدام در این جهت صرفاً برای نابود کردنِ کشاورزی و تولید – آن حداقلی که هنوز باقی مانده است- کاربرد خواهد داشت. لذا 5 برابر کردن یارانه های نقدی توسط دولت را می توان به عنوان "چماقی" بر سر خامنه ای و بیت او ارزیابی کرد. «موضوعی که در دستور کار مستقیم «مصباحیه» قرار دارد.»

در یادداشت های متعددی در ایران آباد به این تاکتیک «مصباحیه» و بخشی از راس سپاه، که در خصوصِ سرکار آوردن تیم احمدی نژاد در سالهای 1384 و 1388 نقش مستقیم داشته اند! و به این جمع بندی هم رسیده اند که «در صورت عدم حضور در قایق به شدت کوچک و کم تعداد شدهء "قدرت سیاسی" مجبور به پاسخگویی – حتی به جرم های نکرده – خواهند بود»، پرداخته شده است.

جمعبندی اینکه شعار 5 برابر کردن یارانه نقدی ابزاری برای درست کردن پایگاه اجتماعی برای مافیای سیستمی شدهء فساد حاکم است. ابزاری که صرفاً می توان از آن به عنوان چماق علیه متحدین دیروز و بطور خاص شخص «رهبری فردیِ» خامنه ای در معاملهء ادامهء حضور در "قدرت سیاسی" استفاده کرد!

با سخنرانی احمدی نژاد در مجلس، این احتمال را باید در نظر گرفت که “توافقات” در خصوص فاز دوم هدفمندی در سطوح بالا – همان مقامات عالیهء نظام – صورت گرفته و حضور احمدی نژاد روز چهارشنبه در مجلس برای این است که «او مدال این افتخار را “می خواهد”». 

روشن است که موافقت مجلس منصوب رهبری با «کاهش جمعیت دریافت کنندهء یارانه ها به نفع افزایش مبلغ پرداختی تا 5 برابر»، به معنی تسلیم "رهبری فردی" برای ورود به فاز سازمان دادن به فاشیسم کلاسیک ارزیابی شود!

No comments:

Post a Comment