Sunday, January 27, 2013

در حمایت از ضرب الاجل خامنه ای برای حل مشکلات گرانی و معیشت مردم!«چرا آدم دروغگو را تا آخر "جهنم" ندوانیم»؟

«جنبش سبز مردم ایران»:
تکثرگرا، عملگرا، واجد و قادر به ارائهء راهکارهای "ایجابی" 
برای رسیدن به اهداف خود است.
راهکار های "سلبی" در این جنبش جایگاهی ندارد!تحلیلی از «شبکه های اجتماعی سبز» برای تحولات اجتماعی در ایران امروز!
«چرا آدم دروغگو را تا آخر "جهنم" ندوانیم»؟

1-       بنیان نهاد های حکومتی خامنه ای و سه قوهء آن فروریخته و سیستم قادر به کوچکترین تصمیم گیری در موضوعات کشور داری نیست؛
2-       دنیای متمدن و جهان بین الملل با همراهی کشورهای 5+1 و هدایت اتحادیهء اروپا و آمریکا ویژه گی های موجود در حاکمانِ مدعی حاکمیت در ایران را ارزیابیِ بسیار واقعی و مشخص کرده، می دانند «دولت و رهبری فردی در ایران نمایندگان مشروع مردم ایران نیستند»؛
3-       حجم کوچک «ولی قابل اعتمادی» از ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ایران امروز و در دست مدیران و فعالین بخش خصوصی «نظام زندگی اجتماعی در ایران را در اختیار داشته و آنرا علیرغم کارشکنی های عوامل کودتایی در حاکمیت "مدیریت" می کنند»؛
با اتکاء به موضوعات فوق است که می توان حضور کمرنگ ماشین کودتا در ایران را جمعبندی و در قدم های آتیِ "جنبش سبز" مردم ایران، آنها را نادیده گفت. وقت آن است که ایرانیان! مستقل از کودتا گران، ابعادِ «اعمال حاکمیتِ مردمی بر زندگی خود و سایر شهروندان را بر عهده گرفته و صف بندی های جدیدی را با ماشین کودتا» ایجاد نمایند.
موضوعات این اقدامات حاکمیتی برای بهمن ماه 91 به شرح ذیل پیشنهاد و اجرای آن از همهء شبکه های اجتماعی موجود تقاضا می شود.
الف) اجرای طرح هدفمندی اعلام شده از سوی مجلس و اجراء شده از طرف دولت احمدی نژاد که در تمامی اجزای آن به نادرست پیاده شده و امورات اقتصادی در کشور را بر هم زده، تنها یک موردِ قابل دفاع داشته و آن شمول پرداخت یارانه ها به تمامی آحاد ثبت نام شده بوده است. دولت و مجلس در مقابل برنامه های اعلامی خودشان مسئول می باشند و باید کوتاهی های صورت گرفته در اجرای هدفمندی را رفع نمایند – کاری که نه آن را بلد هستند و نه امکان انجامش را دارند – آنها باید در خصوص حداقل های  اجرای درست هدفمندسازی یارانه ها تحت فشار قرار داشته و ضمن تخصیص منابع پرداخت نشده به تولید و مبالغ تخصیص یافته برای بخش بهداشت و درمان - بدون کم و کسری - پرداخت یارانه ها را به همهء ثبت نام کرده ها ادامه دهند.
ب ) هر اقدام اضافه بر پرداخت یارانه های در تعهد قبلی و به بهانهء کمک به اقشار فقیر تر می تواند و باید مورد تایید شبکه های اجتماعی سبز بوده و در "رصد" کلیهء ایرانیان هوشمند قرار داشته باشد. (تا عدم اجرای – هر برنامهء اعلام شده – در مقایسه با واقعیت های اجرای آنها، بصورت آشکار برای مردم روشن شود.)
 موضوع این نیست که خامنه ای و یا هر کدام از سه قوه برای کمک به اقشار آسیب پذیر، در صورت شفافیت در  اعلام شرایط، از قبل توسط شبکه های اجتماعی سبز محدود باشند. بلکه موضوع این است که هر برنامه ای که برای «کمک به معاشِ حتی یک شهروند ایرانی» اعلام می شود «توسط اعلام کننده می بایستی "مو به مو" اجراء شود» و «تحت رصد شبکه های اجتماعی خواهد بود.»
در حال حاضر - و برای همین امروز - که کشتی اقتصادِ در اختیار حاکمانِ دروغ و تقیه فاقد بادبان بوده و از هر گوشه ای در موقعیت نفوذ آب در آن است. پذیرفتنی نیست که "صدقات" و "کمک های نقدی و یا جنسی" برای «کمک به اقشار ضعیف تعریف و بودجه های مربوط به آنها در جاهای دیگری با اهداف سیاسی خاص مورد استفاده قرار گیرد».
صورت مسئلهء جنبش سبز در بهمن و اسفند 91 کاملاً روشن و مدون است. اینکه:
هیچ اشکالی ندارد، حتی به قصد بهره برداری سیاسی، کمک های مالی معینی در اختیار اقشار محروم و فرودست اجتماعی قرار داده شود. آن چه می تواند محل ایراد باشد. "اعلام" برنامه های کمک به محرومین و "عدم اجرای" آن و "ملاخور" کردن امکانات تعریف شده در محل های مصرف خاص و "دزدی" بیشتر از اموال عمومی است.
فصل روشنی است برای اینکه شهروندان ایرانی با همراهی اقشار محروم تر و ضعیف تر در ایران، دولتِ منصوب رهبری فردی را وادار نمایند:
-           کمک های نقدی یا غیر نقدی اعلام شده،
-          کارت های اعتباری خرید 1.5 میلیون تومانی با سود 4% در سال را برای کارگران،
-          و یا هر برنامهء تبلغی و سیاسی که منجر به کمک به حال شهروندان محروم نگهداشته شده می شود را،
اگر اعلام می کنند! به جزئیات و تحت نظارت جامعهء مدنی "مو به مو" اجرا هم بکنند.
در فرهنگ ایرانی و بویژه نزد هموطنان آذربایجانی، ضرب المَثَلی داریم که می گوید:«آدمِ دروغگو را باید تا انتهای "جهنم" دوانید!» وقت استفاده از این ضرب المثل است!
بهمن 1391

No comments:

Post a Comment